Všeobecné podmínky pro smlouvu o dílo

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými stranami
(dále také jen jako „smlouva“)

1. simply advertisinGDetails s.r.o., IČ 02247038, DIČ CZ02247038,
se sídlem Drážní 7, Brno, PSČ 62700,
na straně jedné jako zhotovitel (dále také jen jako „zhotovitel“)

a

2. Fyzická či právnická osoba, která potvrdila cenovou nabídku vystavenou zhotovitelem
na straně druhé jako objednatel (dále také jen jako „objednatel“)

I.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto smlouvou provést pro objednatele specifikované dílo dle cenové nabídky (dále také jen jako „dílo“), a to na základě popisu, přesné specifikace a pokynů objednatele a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za zhotovené dílo předané objednateli sjednanou cenu díla.

II.
Doba a místo provedení díla
1. Smluvní strany se dohodly, že grafický náhled díla bude zaslán objednateli do 7 dnů ode dne potvrzení cenové nabídky. Objednatel zašle zhotoviteli schválení grafického návrhu, případně své připomínky k jeho doplnění či přepracování. Zhotovitel po obdržení konečné schválené grafické verze díla objednatelem zhotoví dílo do 90 dnů ode dne obdržení této konečné schválené verze pokud není dohodnuto jinak.

III.
Cena díla
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši uvedené v cenové nabídce.
2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná. V případě potřeby jakýchkoliv víceprací musí být na provedení těchto víceprací uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, a to před zahájením provádění těchto víceprací.

IV.
Platební podmínky
1. Objednatel je povinen uhradit cenu zhotoveného díla dle cenové nabídky.
2. Splatnost daňového dokladu – faktury činí 10 dnů ode dne odeslání objednateli, je-li doručena do tří dnů ode dne odeslání. V opačném případě se splatnost daňového dokladu – faktury prodlužuje o prodlení, s nímž byl doručen.

3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude objednatelem uhrazena níže specifikovaným způsobem, přičemž splatnost daňového dokladu – faktury bude stanovena v souladu s níže uvedeným:
a) objednatel je povinen uhradit první část ceny díla ve výši 50% dle cenové nabídky, a to nejpozději do dne splatnosti zálohové faktury zaslané objednateli.
b) objednatel je povinen uhradit druhou část ceny díla ve výši 50% dle cenové nabídky a to nejpozději do dne splatnosti faktury s doplatkem zaslané objednateli.
4. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v zák. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a náležitostí dle § 435 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Datum uvedené v tomto dokladu musí odpovídat datu zdanitelného plnění, které je uvedeno na faktuře. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené ve výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým termínem splatnosti. Faktura bude uhrazena bezhotovostní platbou nebo v hotovosti k rukám zhotovitele. Dnem uhrazení ceny díla se rozumí den, kdy byla celková cena díla připsána na bankovní účet zhotovitele anebo dnem, kdy byla celková cena díla uhrazena k rukám zhotovitele.

V.
Podmínky provedení díla
1. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle příslušných objednatelem předložených podkladů pro zhotovení díla.
3. Objednatel úplným uhrazením celkové ceny díla získává právo k ekonomickému využití díla, a to včetně práva na jeho modifikaci.
4. Objednatel je povinen na základě požadavků zhotovitele neprodleně dodat zhotoviteli podklady v elektronické podobě ke zhotovení díla, a to zejména:
a) podklady pro grafické zpracování, a to zejména mandatorní prvky jako je logo, fotografie apod.
b) základní texty a obsahy článků
c) další podklady dle potřeb zhotovení díla.

VI.
Odpovědnost za vady a záruka
1. Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek, vztahujících se k předmětu díla.
2. Záruční doba díla se sjednává v délce 6 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na funkčnost díla. V rámci záruky není zhotovitel povinen odstranit závady, které byly způsobeny nepřiměřeným či nevhodným zacházení.
3. Objednatel při zjištění vady oznámí tuto vadu písemně zhotoviteli. Nedojde-li k jiné dohodě o termínu odstranění vady, platí lhůta 30 dnů od doručení písemné reklamace vady.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu v rozsahu platných právních předpisů.

VII.
Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla oproti termínu uvedenému v této smlouvě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý den prodlení z ceny celkové díla dle této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla oproti termínu uvedenému v této smlouvě, a to i oproti termínu každé jednotlivé dílčí úhrady, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení z celkové ceny díla dle této smlouvy.
3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
4. Lhůta splatnosti vyúčtované smluvní pokuty činí 10 dnů ode dne doručení daňového dokladu - faktury druhé smluvní straně.

VIII.
Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může s okamžitou platností odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel:
• nezapočne se zhotovením díla v termínu dle této smlouvy o dílo a nezjedná nápravu ani po písemné výzvě objednatele k započetí zhotovení díla,
• bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší než 60 dnů, aniž by toto objednateli na jeho písemnou žádost adekvátně zdůvodnil.
2. Zhotovitel může s okamžitou platností odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel:
• nedodá řádně potřebné podklady pro zhotovení díla a ani na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu,
• dodá podklady ke zhotovení díla, jež nebudou v požadované kvalitě a ani na základě písemné výzvy zhotovitele nezjedná v adekvátní časové lhůtě nápravu.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
• proti druhé smluvní straně bylo zahájeno insolvenční řízení,
• insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
• druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

IX.
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré dodatky a změny této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě dodatku k této smlouvě. Ústní ujednání jsou neplatná. Navrhovatel vylučuje přijetí tohoto návrhu smlouvy o dílo s dodatkem nebo odchylkou. Jakákoliv odchylka nebo dodatek k návrhu smlouvy o dílo musí být opětovně schváleny navrhovatelem.
2. Pro případ doručování písemností mezi účastníky platí, že tyto se považují za doručené sedmým dnem po jejich odeslání za předpokladu, že jsou zaslány jako doporučená zásilka na adresu druhé strany, která je uvedena v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou adresu, která bude jako doručovací adresa oznámena druhé smluvní straně písemně, když důkazem o této skutečnosti je řádně vyplněný poštovní podací lístek, jenž bude opatřen razítkem pošty, která převzala zásilku k přepravě. Za písemnost je považováno také vše, co je doručeno prostřednictvím e-mailu.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.
5. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, a proto tuto smlouvu uzavřeli na základě svobodné a pravé vůle a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým potvrzením cenové nabídky.

Tyto podmínky byly zveřejněny a jsou platné od 1.4.2020