Všeobecné obchodní podmínky

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Poskytovatel simply advertisinGDetails s.r.o. zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brěně oddíl C, vložka 80710 se sídlem: Drážní 7, Brno, Česká republika, IČ: 02247038, DIČ: CZ02247038, kontaktní e-mail: info@simplygd.com (dále jen "poskytovatel").

1.2. Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby prostřednictvím objednacího formuláře na stránkách simplygd.com (dále jen "objednatel")

Poskytovatel a objednatel společně (dále jen "smluvní strany")

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva o poskytnutí služeb (dále jen "smlouva") je uzavřena okamžikem dokončení objednávky služby na stránkách simplygd.com (dále jen "služba"), přičemž nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy je vyslovení souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP").

2.2. Smlouva vstupuje v účinnost dnem uhrazení zálohové faktury, kterou objednatel obdrží prostřednictvím e-mailu.

3. PŘEDMĚT A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

3.1. Předmětem smlouvy je umožnění přístupu a užití webového rozhraní pro provozování obchodu se zbožím na internetu nebo internetové prezentace a doplňkové služby dle dohody smluvních stran, to vše za úplatu.

3.2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká na základě těchto VOP, přičemž tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran a jejich vzájemný vztah.

3.3. Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.

3.4. Vymezení základních pojmů:

3.4.1. SLUŽBA simplygd.com - je soubor služeb potřebných pro poskytování internetové prezentace objednatele a dalších služeb potřebných pro provoz libovolného doménového jména druhého řádu, které je ve vlastnictví objednatele. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou poskytovatele zveřejněnou na www prezentaci poskytovatele https://simplygd.com

3.4.2. SERVER - soubor hardwarových a softwarových prostředků prostřednictvím kterých poskytovatel poskytuje službu objednateli. Server je trvale připojen do internetu.

3.4.3. DOMÉNA, DOMÉNOVÉ JMÉNO - je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen (třetí stranou). Slouží pro identifikaci prostoru a internetové prezentace objednatele.

3.4.4. INTERNETOVÁ APLIKACE, PREZENTACE - provoz vlastních web aplikací.

3.5. Dnem zřízení služby je den úhrady služby objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

4.1. Objednatel má právo využívat všech prostředků, které jsou nabízeny poskytovanou službou.

4.2. Poskytovatel může na základě požadavku objednatele zajistit zprostředkování registrace doménového jména 2. řádu. Objednatel pro tyto účely registrace poskytne poskytovateli pravdivé a úplné kontaktní údaje. Objednatel se zavazuje hradit registrátorovi registrační poplatky za provoz domény 2. řádu, neboť poskytovatel není správcem doménových jmen 2. řádu.

4.3. Službu si objednatel objednává k provozu doménového jména 2. nebo 3. řádu, které je v osobním vlastnictví objednatele.

4.4. Objednatel se zavazuje hradit registrační poplatky za registraci a provoz DNS serverů své domény 2. řádu správci doménového jména (registrátorovi). Poskytovatel služby není správcem doménových jmen 2. řádu.

4.5. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření obsahu, který by byl v rozporu s platnými zákony nebo dobrými mravy.

4.6. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření pornografického nebo warez materiálu.

4.7. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření nevyžádané pošty - SPAMu.

4.8. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva poskytovatele nebo by mohl způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků poskytovatele při sdíleném využívání prostředků serveru.

4.9. Objednatel odpovídá poskytovateli za škody způsobené programovými chybami nainstalovaného softwaru, který byl v rámci užívání služby vložen nebo instalován ze strany objednatele.

4.10. V případě, že poskytovatel vyzve objednatele k odstranění svých dat, které poškozují programové nebo technické prostředky serveru, je objednatel povinen odstranit tato data neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po odeslání e-mailové výzvy objednateli. Pokud tak objednatel neučiní, má poskytovatel právo jednostranně pozastavit provoz služby. O pozastavení provozu služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu.

4.11. Objednatel je povinen při objednávce služby uvést pravdivé kontaktní údaje pro účely fakturace a komunikace s poskytovatelem. Objednatel se zavazuje udržovat kontaktní údaje aktuální. Zároveň se objednatel zavazuje nepoužívat pro přistup do administrace anonymizérů.

4.12. Objednatel je povinen chránit své přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím 3. stranou.

4.13. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o veškerých poruchách a závadách provozu služby prostřednictvím e-mailu na adresu: info@simplygd.com.

4.14. Objednatel je plně odpovědný za obsah své nabídky i za celý obsahový materiál, který zveřejňuje prostřednictvím online služeb. Poskytovatel je v tomto ohledu v plné míře zbaven právní odpovědnosti. Objednatel podniká na svou vlastní odpovědnost.

4.15. Systém je dodáván vždy v určitém momentálním technologickém stavu z důvodu neustále probíháních úprav a vylepšení. Zakoupením nabízené služby dává objednatel souhlas s tím, že si řádně vyzkoušel dostupnou demo verzi a je obeznámen s funkčností všech nabízených modulů, aplikací a volitelných nabídek nastavení. Po zakoupení služby nelze zpětně reklamovat nebo se dožadovat okamžité nápravy v případech, kdy objednatel požaduje funkce, které systém přímo nenabízí.

4.16. Objednatel bere na vědomí, že součástí veřejné části internetové aplikace je odkaz v patičce na webovou prezentaci Poskytovatele. Tento odkaz je možné odstranit na požádání za úplatu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny a nelze jim žádným způsobem předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, cílený útok na server nebo aplikaci s úmyslem vyřadit službu z provozu, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).

5.2. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring svých technologických prostředků nezbytných ke správnému fungování služby. Poskytovatel je oprávněn provést odstavení služby při náhlých havarijních situacích nebo v situacích nezbytných, které jsou však plánované. O odstavení služeb informuje poskytovatel objednatele prostřednictvím svých informačních kanálů.

5.3. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit službu a data před neoprávněným zásahem 3. strany. V případě souběžného ohrožení bezpečnosti provozu služby a nepřetržitého provozu služby, je upřednostňována bezpečnost provozu služby.

5.4. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele v dostatečném časovém předstihu na skutečnost, že se blíží konec období, kdy má objednatel předplacenu službu. Poskytovatel tak učiní pomocí e-mailu, který odešle objednateli 10 dnů před koncem sjednaného období.

5.5. Poskytovatel má právo zneaktivnit službu nebo její části objednateli, který je v prodlení s platbou déle než 5 dní od splatnosti zálohové faktury za službu nebo za jiný úkon, který je objednateli proveden poskytovatelem na jeho vlastní žádost a souvisí s provozem internetového obchodu nebo prezentace objednavatele (například za žádost o placené grafické úpravy prezentace apod.). Poskytovatel má právo objednateli službu zcela ukončit a smazat Prezentaci v případě, že je v prodlení s platbou za službu déle než 21 dní od splatnosti zálohové faktury. Za následnou obnovu smazané Prezentace může Poskytovatel účtovat Objednateli poplatek dle aktuálního ceníku Poskytovatele. Objednateli ukončením služby nezaniká povinnost uhradit dlužnou částku za poskytnuté služby. O zneaktivnění nebo ukončení služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu.

5.6. Poskytovatel má právo jednostranně ukončit objednateli provoz služby, pokud provozem aplikace objednatele dochází k poškození ostatních zákazníků poskytovatele nebo v případě porušení povinností uvedených v bodech 4.5. - 4.8. ze strany objednatele. O ukončení provozu služby bude objednatel rovněž informován prostřednictvím e-mailu.

5.7. Poskytovatel neodpovídá za případné finanční ztráty, materiální ztráty nebo ztráty jiného charakteru, které by mohly vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat objednatele.

5.8. Poskytovatel neodpovídá za obsah webové prezentace objednatele a pravdivost informací zveřejněných objednatelem. Z tohoto důvodu není povinen kontrolovat nabízené produkty nebo služby, stejně jako informace, které o tomto produktu nebo službě objednatel uvádí. Třetí strana tudíž nemá právo žádat po poskytovateli odškodnění nebo uplatňovat jinou právní odpovědnost za objednatelem uváděné informace.

5.9. V případě, že poskytovatel zjistí, nebo má důvodné podezření z podvodného jednání objednatele vůči svým zákazníkům, má právo službu dočasně nebo i trvale zneaktivnit.

5.10. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace uživatele.

6. CENA SLUŽBY A ZPŮSOB PLATBY ZA SLUŽBY

6.1. Rozsah a cena služeb je stanovena v rámci jednotlivých tarifů a služeb v ceníku Poskytovatele na www adrese https://simplygd.com/funkce-sluzby-a-ceny-tvorby-eshopu.

6.2. Provoz služby se sjednává na dobu určenou v objednávce. Provoz služby se automaticky prodlužuje na dobu, na kterou byl původně uzavřen a to v případě, pokud objednatel nedoručí poskytovateli Žádost o zrušení poskytované služby nejpozději do 14 dnů před uplynutím období, na které má objednatel službu sjednanou.

6.3. Provoz služby může být rovněž ukončen na základě výpovědi. Tu lze podat i bez udání důvodu. Výpověď může být zaslána elektronickou formou na kontaktní e-maily. Výpovědní doba je 14 denní a začíná plynout ode dne následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

6.4. V případě úmyslného poškození dobrého jména poskytovatele ze strany objednatele je poskytovatel oprávněn od provozu služby odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po prokazatelném doručení zprávy o odstoupení od smlouvy, kterou objednatel obdržel.

6.5. Objednatel má nárok na vrácení poměrné části platby za službu za nevyužité období pouze v případě, pokud je provoz služby ukončen výpovědí ze strany poskytovatele.

6.6. Objednatel může převést službu na 3. osobu předáním vlastnictví. Nový nabyvatel služby musí před zahájením provozu souhlasit s těmito VOP a musí také od původního objednatele převzít veškeré závazky vůči poskytovateli.

7. SLUŽBY PREMIUM

(Již aktivně nenabízená služba určena pouze zákazníkům, kteří prodlužují její předplatné z minulého období)

7.1. Provoz prémium služby se sjednává na dobu 1 roku. Provoz prémium služby se automaticky prodlužuje na dobu, na kterou byl původně uzavřen a to v případě, pokud objednatel nedoručí poskytovateli žádost o zrušení poskytované prémium služby nejpozději do 14 dnů před uplynutím období, na které má objednatel prémium službu sjednanou.

7.2. Provoz prémium služby může být rovněž ukončen na základě výpovědi. Tu lze podat i bez udání důvodu. Výpověď může být zaslána elektronickou formou na kontaktní e-maily. Výpovědní doba je 14 denní a začíná plynout ode dne následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

7.3. Dostupnost prémium služby je měřena nezávislým externím monitoringem serverů, který je provozován 3. stranou a s žádnou vazbou na Poskytovatele. Výpočet dostupnosti je prováděn vždy za kalendářní měsíc.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1. Jakmile objednatel vyplní formulář s objednávkou služeb Poskytovatele v aplikaci Poskytovatele, je mu zaslána zálohová faktura.

8.2. Poskytovatel provede spárování přijaté platby za službu se zálohovou fakturou objednatele nejdříve, jakmile to bude pro daný způsob úhrady možné, nejpozději však následující pracovní den po přijetí platby. Po spárování platby vystaví poskytovatel daňový doklad.

8.3. Deset dní před uplynutím doby trvání služby je objednateli vystavena zálohová faktura na následující období, která je objednateli zaslána e-mailem.

8.4. Pokud není zálohová faktura objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je automaticky odeslána Upomínka č. 1. Pokud není výzva k platbě uhrazena ani v náhradní lhůtě, je objednateli odeslána Upomínka č. 2, ale zároveň dochází k deaktivaci zobrazení prezentace. Pokud není výzva k platbě uhrazena ve lhůtě uvedené v Upomínce č. 2 dochází k vymazání prezentace objednatele ze systému.

8.5. Obdobné platební podmínky platí i pro speciální služby (např. grafika na míru, odstranění reklamy z patičky webu atd.). Speciální služby jsou považovány za víceslužbu.

8.6. Plátci daně z přidané hodnoty z Evropské unie, kteří nemají sídlo v České republice ručí za správné údaje o svém plátcovství této daně.

8.7. Všechny daňové doklady, proformy, faktury, výzvy k platbě a upomínky jsou zasílány Poskytovatelem v elektronické podobě.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Objednatel akceptuje skutečnost, že veškeré vystavené účetní doklady (faktury, proforma faktury, výzvy k platbě) jsou zasílány objednateli elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty v pdf formátu.

9.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP, přičemž je povinen o této skutečnosti informovat objednatele prostřednictvím e-mailové pošty. Objednatel má právo změnu VOP odmítnout do 30 dnů od oznámení. V takovém případě platí, že smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem zaniká 1 kalendářní měsíc od oznámení odmítnutí změny VOP.